Organisasi Otonom

Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Ponorogo
Ketua : Hj. Listyorini, SH
Sekretaris : Dra. Sri Hidayah, MA


Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Ponorogo
Ketua : Wasis Prananto, S.Pd
Sekretaris : Darmanto Saputro, M.IP


Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Ponorogo
Ketua : Hilal Chamdi
Sekretaris : Endar Larasati


Kwartir Daerah Hizbul Wathan Ponorogo
Ketua : Kabul Arifin, MA
Sekretaris : Bambang Wahrudin, M.Pd.I